Tìm kiếm tin tức

 

 

Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 30/12/2019 Hội đồng nhân dân phường Trường An tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Ngày 30/12/2019 Hội đồng nhân dân phường Trường An tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri  còn tồn đọng tại các...
Ngày 30/12/2019 Hội đồng nhân dân phường Trường An tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 .
Ngày 30/12/2019 Hội đồng nhân dân phường Trường An tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân phường đối với ông Trương Đại Thành
Xem tin theo ngày