Tìm kiếm tin tức

 

 

Thông tin tuyên truyền
Ngày 01/7/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1610/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên...
Ngày 01/7/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1609/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông...
Ngày 01/7/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1608 về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã...
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của  Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế  
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi
Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 22/10/2019, Ủy ban nhân dân phường Trường An ban hành Quyết định số 373/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và...
Ngày 18/6/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định 1462/QĐ-UBND về việc Ban hành danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận...
 Ngày 13/6/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông...
Hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh"  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 96.165
Truy cập hiện tại 4